...

Holizm w biznesie

Holizm w biznesie

Ostatnie wpisy

Jako przedsiębiorca, praktyk i wieloletni manager, mam głęboką potrzebę podzielenia się moimi skromnymi spostrzeżeniami w temacie holizmu i biznesu. Odnoszę się w artykule do człowieka w miejscu pracy, gdyż właśnie w tej przestrzeni spędzamy najwięcej czasu. Ta materia wywiera na nas największy wpływ, bez względu na zakres i miejsce wykonywanych obowiązków. Naturalną częścią ekosystemu jest człowiek i jego potrzeba funkcjonowania w zgodzie z własnymi wartościami. Są nierozerwalne, niekwestionowalne i zespojone z poczuciem dobrostanu.


W świetle współczesnych wyzwań: zrównoważonego rozwoju, ekologii, ale też rosnącej konkurencji, wymagana jest potrzeba szybkiej i radykalnej zmiany w podejściu biznesu do ludzi i środowiska pracy. Odpowiedzialność przenosi się na planowanie metod współdziałania w różnych obszarach życia, w tym środowiska biznesu. Stałe zwiększanie efektywności i skuteczności w działaniu, nie może już odbywać się kosztem jednostki. Life-balance nie ma racji bytu, zwłaszcza w wymiarze pracy zdalnej czy hybrydowej, które zagościły w obszarze pracy. Odejście od ustrukturyzowanej silnie hierarchicznej formy zarządzania, z uwzględnieniem naturalnych potrzeb człowieka, powinno mieć miejsce w świadomej organizacji.


Produkt w tym usługa, proces technologiczny, dostęp do zasobów finansowych tracą na znaczeniu na rzecz niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (nietradycyjne źródła sukcesu). Zmienność podaży i popytu w świetle obecnych zmian, wpisują się w koncepcję nowoczesnej metodyki zarządzania biznesem, akcentowanej przez zmienność i holizm. Pracownik w wymiarze „człowiek” i uznanie jego potrzeb „tu i teraz”,  jego elementarnego kodu etycznego, wpływają na jakość podejmowanych decyzji, czy odporność psychiczną (rezyliencja).


„People First, Business Second”


W holistycznym modelu biznesowym istotą jest reinwencja do uwolnienia nowych źródeł zasobów kapitału menedżerskiego i liderskiego. Jednocześnie wdrażana strategia wellbeingowa w organizacji tworzy swoisty „high performance system”, polegający na zorganizowaniu swobodnych warunków do indywidualnego działania, by każdy człowiek mógł optymalnie rozwijać i wykorzystać swoje cechy, kompetencje i talenty.


Kryzys związany z pandemią i konfliktem zbrojnym, naświetlił wyraźnie problemy i dysfunkcje w firmach, które balansują pomiędzy presją efektywności, długoterminowymi a ewaluacją wartości potrzeb człowieka. Zarządzenie potencjałem pracownika w nowych warunkach obnażył słabość firm, zwłaszcza funkcjonowanie managerów. To oni potrzebują największego wsparcia. To od lidera, szefa rozpoczyna się proces zmian, przekształceń, gdyż to on jest odpowiedzialny za tworzenie zbiorowych emocji w zespołach. Jak odnaleźć w tej przestrzeni spokój, rytm dnia, flow zadaniowe? Przy towarzyszącym nadmiarze bodźców, wielu projektów w tym samym czasie, z jednoczesnym brakiem rekompensaty wydatku energetycznego, pojawia się jak widmo wypalenie zawodowe, depresja.


Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, które właśnie to robi


Przysłowie chińskie


Na poziomie jednostki istotnym i ekologicznym rozwiązaniem jest rewitalizacja i odnowa biologiczna organizmu, (jego celem jest przetrwanie), uporządkowanie i wejście w swój własny zegar biologiczny. Wiedzie do tego droga witalności życiowej, której – tak jak czasu – nie da się kupić. Osobnym i równie istotnym etapem jest wdrożenie uwolnienia od systemu przekonań, deficytów a zarazem odkrycia zasobów wewnętrznych, empatyzacji, spojrzenia na rzeczy z szerszej perspektywy.

Na poziomie organizacji poza zarządzaniem talentami i innymi istotnymi działaniami w obszarze HR, włącza się wielopoziomową strategię budowanie dobrostanu. Mentorskie, coachingowe wsparcie jest niezbędnym elementem i prowadzi to do wzrostu zainteresowania liderów, miękkimi elementami zarządzania, takimi jak szczerość, przejrzystość i zaufanie. Są to cechy coraz bardziej pożądane we współczesnym biznesie, w którym zmienia się także profil pracownika – może on kreować wartość dla firmy w naturalny i zdrowy sposób.


Weronika Laura Ławniczak

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.