...

Regulamin zakupu i realizacji bonów podarunkowych

$ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Bonu Prezentowego VIP, oraz zasady otrzymywania i korzystania z Bonów Prezentowych VIP.
 2. Bon Prezentowy VIP jest dokumentem wystawianym przez Holispace Sp. z o. o, ul. Św. Wincentego 93/5 03-291 Warszawa numer NIP 5242905552 zwanym w dalszej części regulaminu Holispace

$ 2. Przedmiot oferty

 1. Bon Prezentowy VIP jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Holispace w ramach jej działalności.
 2. Bon Prezentowy VIP jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Zakupu można dokonać osobiście, w placówce Holispace lub przez stronę www.holispace.com bon elektroniczny.
 4. Z jednego Bonu Prezentowego VIP może skorzystać tylko jedna osoba.
 5. Usługi zakupione przy użyciu Bonu realizowane są w Holispace.
 6. Bon Prezentowy VIP wystawiany jest na:
  • wybraną przez nabywcę konkretną osobę,
  • na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Bonu Prezentowego VIP

$ 3. Termin i miejsce realizacji

 1. Bon Prezentowy VIP, wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt znajdujący się w ofercie Holispace
 2. Bon Prezentowy VIP wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na więcej niż jeden zabieg/usługę, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionego Bonu.
 3. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Bonu Prezentowego VIP,
 4. Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Holispace obowiązującym w dniu transakcji.
 5. Bon Prezentowy VIP jest ważny przez 2 (dwa) miesiące liczone od daty zakupu. Po upływie w/w terminu, traci ważność a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.

$ 4. Postanowienia końcowe

 1. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Bon Prezentowy VIP pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez nie wybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.
 2. Posiadaczowi Bonu Prezentowego VIP nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego. W przypadku niewykorzystania Bonu Prezentowego VIP przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności,
 3. Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Bon Prezentowy VIP.
- 50% na testowanie BEMER !
Tylko do 31 sierpnia testowanie BEMER PRO w cenie 499 Euro zamiast 899 Euro, BEMER Classci w cenie 399 Euro zamiast 699 Euro
Zadzwoń do nas po szczegóły: 797481006 lub napisz recepcja@holispace.com
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin
0
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.