Regulamin rezerwacji wizyt i zabiegów Instytucie Holispace

Drodzy Goście, dbając o Państwa zdrowie i nasz czas, prosimy o przemyślane rezerwowanie terminu wizyty. Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy Holispace Sp. z o.o., a Klientem. Zarezerwowany termin wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg odbędzie się czy nie, z naszej strony zostaną zaangażowane środki finansowe i osobowe. Aby uniknąć konieczności przeniesienia kosztów na Państwa, prosimy o odwoływanie wizyty najpóźniej 24 h przed zaplanowanym zabiegiem (osobiście, telefonicznie, SMS-em, mailem). Poza godzinami pracy Instytutu, prosimy o wiadomość na Messenger lub mail.

Korzystajac z oferty akceptujesz niniejszy regulamin

 1. Regulamin dotyczy zakupu wizyt i zabiegów w Holispace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Wincentego 93 lok. 5, 03-291 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000856198, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 5242905552, REGON: 386826146 dalej zwana Instytutem Holispace, zawartych w ofercie Instytutu Holispace. Ceny regularne zabiegów oraz ceny promocyjne przedstawiona są na stronie internetowej holispace.com. Okres trwania promocji określony jest przy każdym zabiegu osobno.
 2. Zabiegi można zakupić bezpośrednio w siedzibie Instytutu Holispace ul. Św. Wincentego 93 lok 5, 03-291 Warszawa, na stronie internetowej holispace.com, wykonując przelew bankowy na Instytutu Holispace z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: recepcja@holispace.com, lub poprzez link do bezpiecznych płatności on-line przesłany na adres mailowy wskazany w trakcie rezerwacji wysłany z adresu: recepcja@holispace.com.

Dane do przelewu bankowego:
Odbiorca: Holispace Sp. z o.o.
Konto bankowe: mBank 44 1140 2004 0000 3502 8036 9775
Tytuł przelewu:
„Imię i Nazwisko Pacjenta, nazwa zabiegu”
Przykład: „Jan Kowalski, Masaż klasyczny 60 minut”
Po wykonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres: recepcja@holispace.com

 1. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Instytucie Holispace.
 2. Warunkiem skorzystania z danej promocji jest zakup zabiegów w okresie trwania promocji – data wskazana w cenniku.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności.
 4. Osoba, która zakupiła zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Instytucie Holispace.
 5. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Instytut Holispace dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z oferty Instytutu Holispace lub przekazania innej osobie, z zastrzeżeniem, że podczas zamiany brane są pod uwagę ceny pojedynczych zabiegów obowiązujące wówczas w cenniku Instytutu Holispace. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe Pacjent zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. W przypadku zamiany na zabiegi tańsze Instytut Holispace nie zwraca różnicy w cenie. W przypadku domagania się przez pacjenta zwrotu środków z tytułu niewykonanych zabiegów, z przyczyn leżących po stronie klienta (np. rezygnacja z pakietu) – od wartości wpłaconej kwoty zostaną potrącone należności Instytutu Holispace z tytułu poniesionych nakładów, związanych z przygotowaniem i rezerwacją zabiegów oraz obniżeniem ceny zabiegów z tytułu zakupu pakietu
 6. Instytut Holispace zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w każdej promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
 7. Instytut Holispace zastrzega sobie prawo do odwołania promocji, w dowolnym czasie w jednakowej formie, w jakiej została ogłoszona Odwołanie promocji jest bezskuteczne wobec osób, które wzięły udział w promocji i mogą one wykorzystywać wykupione zabiegi zgodnie z promocją.
 8. Rejestracja Pacjentów odbywa się:
  1. Osobiście
  2. Telefonicznie
  3. Mailowo poprzez adres e-mail: recepcja@holispace.com
  4. Do wybranych specjalistów za pośrednictwem serwisu Booksy: https://booksy.com/pl-pl/103747_holispace-instytut-zdrowia-i-urody_salon-kosmetyczny_3_warszawa
  5. Do wybranych lekarzy za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz: www.znanylekarz.pl/placowki/instytut-zdrowia-i-urody-holispace
 9. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty lub jednocześnie kilku wizyt następujących po sobie bez względu na sposób zapisu Pacjent może zostać poproszony o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości od 50 zł do 500 zł (w zależności od zarezerwowanej wizyty). Opłata rezerwacyjna zostanie odjęta od kwoty wykonanego zabiegu. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić za pomocą środków wskazanych w punkcie nr 2 niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany terminu wizyty z zachowaniem 24 godzinnego wyprzedzenia opłata rezerwacyjna nie przepada.
 10. Instytut Holispace na około 24 godziny przed planowaną wizytą wysyła smsa do Pacjenta z przypomnieniem o terminie wizyty.
 11. W przypadku nieodwołania wizyty na 24 godziny przed jej planowanym terminem:
  1. Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana Pacjentowi
  2. Wizyty, która stanowi część pakietu zostaje uznana za odbytą
 12. W przypadku minimum 3-krotnego braku odwołania wizyty, umówienie kolejnej wizyty będzie mogło nastąpić wyłącznie po wniesieniu przedpłaty w pełnej wysokości umawianej wizyty. Wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w przypadku niedotrzymania warunków odwoływania wizyt, zgadzacie się Państwo na obciążenie kosztami.
 13. Bezpośrednio przed wizytą Pacjent może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości W związku z tym Pacjent zobowiązany jest posiadać ze sobą dowód osobisty lub też inny dokument ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu tożsamości może skutkować nieudzieleniem świadczeń.
 14. Przed zabiegiem Pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie Karty Rejestracyjnej. Nieuzupełnienie danych w Karcie Rejestracyjnej oraz brak podpisu pod zgodą na wykonanie zabiegu skutkuje automatycznie odmową wykonania usług.
 15. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Instytutu Holispace jest Holispace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji usług.
 17. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Instytutu Holispace oraz na stronie internetowej holispace.com.
 18. Chęć otrzymania faktury musi być zgłoszona przed dokonaniem zakupu i wystawieniem paragonu fiskalnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania