Regulamin sklepu internetowego HOLISPACE

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży usług kosmetycznych, prozdrowotnych, kosmetyków i innych produktów realizowanych przez firmę Instytut Zdrowia i Urody Holispace.

Postanowienia ogólne

  • § 1.

   • Firma „Instytut Zdrowia i Urody Holispace”, mająca stronę internetową https://holispace.com, realizuje działalność w zakresie sprzedaży detalicznej usług kosmetycznych, prozdrowotnych, kosmetyków i innych produktów oraz Voucherów na usługi realizowane przez firmę. Firma „Instytut Zdrowia i Urody Hlispace” (zwana dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   • Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego Holipsace realizuje Weronika Ławniczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Instytut Zdrowia i Urody Holispace Weronika Ławniczak z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 93/5 w Warszawie, kod pocztowy 03-291, w woj. Mazowieckie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 6112133376, numer REGON 384486516.
   • Kontakt ze Sprzedawcą dotyczący sprzedaży i obsługi może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00 pod nr tel. 797-481-006 oraz za pośrednictwem pomocy poczty elektronicznej: sklep@holispace.com
  • § 2.

   • Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego strony internetowej https://holispace.com.
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.
   • Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)
   • Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
  • § 3.

   • Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
   • Sprzedawca jest administratorem przekazanych mu danych osobowych Klientów i będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.
   • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  • § 4.

   • Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
   • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Może on też odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
   • Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  • § 5

   • Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
   • Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
   • Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
    • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
    • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
    • statystycznym.
   • Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

Korzystanie ze sklepu internetowego

  • § 6.

    • Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
    • Korzystając ze sklepu internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego i strony sklepu internetowego.
    • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Sprzedawcy.
    • Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

    • § 7.

      • Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży towarów.
      • Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
      • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

   § 8.

    • Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta towaru.
    • W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn – w tym także, gdy zakup towaru od dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia – Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
    • W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
    • Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Klienta.

§ 9.

   • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi i towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:
    • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
    • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Salonie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
    • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)
   • Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zapłaty przez Klienta części zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze lub przez dokonanie pełnej przedpłaty przez Klienta.

§ 10.

   • Zamówione towary wysyłane są do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
   • Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy oraz za opóźnienia w wysłaniu towaru przez producenta.
   • Sprzedawca po otrzymaniu od producenta informacji o wysłaniu towaru- wagi do Klienta wystawi fakturę elektroniczną za sprzedany towar, którą przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zamówienia.

§ 11.

  • Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, a w szczególności, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.
  • Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin dostawy

§ 12.

 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Wysyłka

  • § 13.

    • Zakupione u Sprzedawcy towary wysyłane będą do Klientów odpłatnie za pośrednictwem dostawcy: firmy kurierskiej. Koszty wysyłki komunikowane będą klientowi przez zakupem wybranego towaru.
    • Wysyłka towarów zakupionych u Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta zgodnie z wybraną formą dostawy towaru.

Reklamacje i gwarancje

   • § 14.

     • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 2 lat od dnia dostawy.
     • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
     • W przypadku towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
      • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (w takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy);
      • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy z tytuły rękojmi.
     • Klient będący przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

  § 15.

   • Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanych z wadami zakupionego u Sprzedawcy towaru.
   • Reklamacje należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest udostępniony na stronie Sprzedawcy, wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres poczty internetowej Sprzedawcy.
   • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
   • W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że reklamowany towar może być wadliwy Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy dostarczy reklamowany towar na adres producenta celem usunięcia przez producenta wad towaru.
   • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca usunie wady lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad. Jeśli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży albo żądać obniżenia ceny.

Odpowiedzialność

  • § 16.

    • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
    • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
    • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
    • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Rozwiązanie umowy

  • § 17.

    • Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
    • Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
    • Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Odstąpienie od umowy

§ 18.

 • Nabywca produktów w sklepie Sprzedawcy będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.holispace.com, lub mailowo na adres sklep@holispace.com

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 • § 19.

   • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu Internetowego.
   • Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
   • Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
   • Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
   • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   • Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2019 r.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, dla których dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i wykorzystywania plików Cookies więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Polityka dotycząca plików cookie
Mechanizm cookies (tzw. „ciasteczka”) nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła - jeśli Serwis umożliwia logowanie;
zapamiętania logowania na danym komputerze - jeśli Serwis umożliwia logowanie i została przez Użytkownika wybrana opcja zapamiętania logowania;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
s on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij