fbpx

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOLISPACE SP. Z. O.O. tel. 48 786 896 556, e-mail: kontakt@holispace.com

  • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w Holispace Sp. z o.o., ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwizacyjnych (dowodowych), w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów), ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach], w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług Holispace Sp. z o.o.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług Holispace Sp. z o.o będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w każdym czasie.
  • W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie, pod dane teleadresowe wskazane w pkt 1 informacji Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Nas: (dane adresowe, tel ,mail KRS)….jako ich Administratora, Pani/Pana danych dotyczących zdrowia w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Holispace Sp. z o.o ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące zdrowia chronione są szczególnie, musimy prosić Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowyProsimy, wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy przetwarzali podane przez nią/niego dane, o których mowa wyżej
 NIE
 TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane dotyczące mojego zdrowia, w celu powyżej wskazanym……………………………………………….
Podpis gościa
Pobierz regulamin RODO

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej/jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

*/

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies - więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close